Kappa automatic classic

Kappa automatic classic

ارابه اره به همراه یونیت خط زن

رابط کاربری بسیار اسان

لیبل پرینت

سنسور اتوماتیک مخصوص برش Trim

نگهدارنده پنوماتیک قطعه کار

یونیت حامل اره با سرعت قابل کنترل از 40 تا 1 متر بر دقیقه