اتاق رنگ کاری

avin tech
دیوار رنگ

اتاق رنگ کاری

اتاق رنگ فشار مثبت

خط اسپری

Spraying
خط اسپری

خط غلطکی

Roller coating
خط غلطکی

خط آبشاری

Curtain coating
خط پرده رنگ (آبشار)

دستگاه برس زنی

Brushing
برس تمیز کننده