لبه چسبان های کارگاهی

سری F400

tempor 60.06L
Tempora 45.03
tempor 45.03L
Tempora 45.03 L

لبه چسبان های خدماتی و نیمه صنعتی

سری F600

tempor 60.06
Tempora 60.06
tempor 60.06L
Tempora 60.06 L

لبه چسبان های صنعتی

سری F800

 tempor 60.08 xmotion plus
Tempora 60.08 x-motion plus
tempor 60.08 e-motion
Tempora 60.08 E-motion
tempora 60.12 xmotion plus
Tempora 60.12 x-motion plus
Tempora 60.12 e-motion
Tempora 60.12 e-motion